Calendar & Bell Schedule

                                                                                                                                                                                                                            

Calendar2023 - 2024 School Year

First Day of School (G12-G11)August 20, 2023

First Day of School (G10-G9)August 22, 2023

First Day of School (G8-G7)August 24, 2023

First Day of School (G6-G5)August 27, 2023

First Day of School (G4-G3)August 28, 2023

First Day of School (G2-G1)August 29, 2023

First Day of School (KG2)September 3, 2023

First Day of School (KG1-PreK)September 4, 2023


Last Day of SchoolJune 10, 2023

 

                                                                                                       

Office Hours

Sunday – Thursday: 7:00 AM - 1:30 PM

 

Student Schedule

Start of school day: 7:00 AM

 

Regular School Day:

Sunday - Thursday